គំរោងអាស៊ែបៃហ្សង់

news (2)

គម្រោងអាស៊ែបៃហ្សង់រួមមានរូបសំណាកសំរិទ្ធរបស់ប្រធានាធិបតីនិងភរិយាប្រធានាធិបតី។


ពេលវេលាផ្សព្វផ្សាយ៖ ខែកក្កដា -២៥-២០២០